เลขที่พัสดุประจำเดือน มกราคม 2564

 

รอบส่ง 4 ม.ค.64
ลัดดา บุญบู่ ชลบุรี  ED537829678TH
วิศรุต ปั้นงาน สระบุรี ED537829620TH
ศุภวัฒน์ ใจเที่ยง กรุงเทพมหานคร ED537829664TH
Apisit Phiwthong กรุงเทพมหานคร ED537829633TH
บุษกร  จีรังสถิตย์กูล กรุงเทพมหานคร ED537829655TH
กฤตนัย วัฒนประภา ฉะเชิงเทรา ED537829647TH
กมลชนก ดวงกันยา ปทุมธานี ED537829681TH
รอบส่ง 6 ม.ค.63
กัญญพัฒน ปาผล กรุงเทพมหานคร ED536980569TH
ชัยวัชรวัชร์ ธัญญ์สุธาวัชร กรุงเทพมหานคร ED536980586TH
อรุณี ธรรมสิทธิ์ เชียงราย ED536980572TH
ยุวรี ศรีทนนาง กรุงเทพมหานคร ED536980590TH
สุวนันท์ ธาตุมี กรุงเทพมหานคร ED536980538TH
พรทิพย์ ผอบทอง พระนครศรีอยุธยา ED536980541TH
รอบส่ง 8 ม.ค.63
นันทิยา คำจันทร์ มุกดาหาร TH4601X2KSV4A
พรนัชชา นาครอบรู้ เพชรบุรี  TH1804X2M540H
พุทธรักษา ศิลปบูรณะ ชลบุรี TH2007X2M2S7C
ณัฐระวี ปทุมธานี TH0403X2KAS9A
อรสา พูลขัน สุราษฎร์ธานี  TH6801X2KZX3B
สมศักดิ์ กรุงเทพมหานคร TH0125X2KX19A
สมยศ กรุงเทพมหานคร TH0149X2KGP8A
ลัดดา บุญบู่ ชลบุรี TH2001X2KPE9J
รอบส่ง 11 ม.ค.64
สายชล  บุญเทียม ขอนแก่น  ED536993602TH
ชญานิศ นนทศักดิ์ นครศรีธรรมราช  ED536993616TH
น้ำเพชร ทศคราม สระบุรี ED536993633TH
นิตยา สุพรรณบุรี ED536993593TH
ทิพลักษณ์ บุญจันทึกจีรวัส สมุทรปราการ ED536993580TH
รอบส่ง 12 ม.ค.64
พรนิภา ชัยโคตร  ลพบุรี ED493786490TH
ภัทรกร เจริญสุข นครศรีธรรมราช  ED493786486TH
รอบส่ง 13 ม.ค.64
สุนันทา บรรจงวุฒิ กรุงเทพมหานคร ED493766739TH
อิทธิชัย ธนกิจดำรง กรุงเทพมหานคร ED493766795TH
chaiyaporn sangngam กรุงเทพมหานคร ED493766813TH
นัยนา ประดับแก้ว กรุงเทพมหานคร ED493766699TH
สุพรพิศ โกเมนตระการ กรุงเทพมหานคร ED493766708TH
เสกสรร ปัญญานี กรุงเทพมหานคร ED493766773TH
วิภาภรณ์ อุทัยจรรยาวงศ์ กรุงเทพมหานคร ED493766725TH
วิเชียร แก้วเกิดมี กรุงเทพมหานคร ED493766711TH
สุนิสา แซ่นิ้ม กรุงเทพมหานคร ED493766844TH
ดำเกิง บรรณวิทยกิจ กรุงเทพมหานคร ED493766685TH
Jingjing Li กรุงเทพมหานคร ED493766827TH
โชติอรุณ พิลาศรักษ์สกุล กรุงเทพมหานคร ED493766835TH
ปวีณา ศุภเกียรติวัฒนา กรุงเทพมหานคร ED493766800TH
SHAO JIAN HUANG กรุงเทพมหานคร ED493766760TH
กาญจนา จันทร์สุขพุ่ม กรุงเทพมหานคร ED493766756TH
ตี้เฮา เซ่ง กรุงเทพมหานคร ED493766742TH
กาญจนา ไทยชน กรุงเทพมหานคร ED493766787TH
รอบส่ง 15 ม.ค.64
จุฑามาศ หน่อนารถ นครศรีธรรมราช ED601421615TH
ภาสกร รอดคล้าย สมุทรปราการ ED601421641TH
สุพิชญา สร้างอำไพ กรุงเทพมหานคร ED601421638TH
วีณา ทวีเชวง กรุงเทพมหานคร ED601421624TH
กาญจนา ไทยชน กรุงเทพมหานคร ED601421655TH
วรารัตน์ เลิศสุริยกาญจน์ เชียงใหม่  ED601421607TH
เสกสรรค์ ริมทาง ปราจีนบุรี  ED601421598TH
รอบส่ง 16 ม.ค.64
กาญจนา จันทร์สุขพุ่ม กรุงเทพมหานคร ED601422465TH
รอบส่ง 21 ม.ค.64
ชนัดดา ณ บริบูรณ์ สงขลา ED601423925TH
มรุพงษ์ ขินาวัง ลพบุรี ED601431309TH
จันทร์ทิมา ปรีกรุด ขอนแก่น  ED601431290TH
อภิญญา วรรณจักร์ หนองบัวลำภู  ED601431286TH
apinya ngamsanga สุรินทร์ ED601431269TH
หทัยชนก  ประดิษฐ์​อภัย นคร​ศรี​ธรรมราช ED601431272TH
วรชาติ ทะยะราษฎร์ มหาสารคาม  ED601431241TH
สกุณา เพ็ชรยอดศรี สงขลา ED601431255TH
อมิตรา คล้ายคลึง นครสวรรค์ ED493788875TH
อนุชิต ศรีทอง  กรุงเทพมหานคร ED493788853TH
ใกล้รุ่ง รัศมี กาญจนบุรี ED493788867TH

*** รอบส่งสินค้าปกติ ทุกวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ ***

อาจมีเปลี่ยนแปลงบ้างบางรอบส่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ทางบาโอจิจะรีบทำการส่งพัสดุให้โดยเร็วที่สุด

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติม ID LINE : @baoji