เลขที่พัสดุประจำเดือน กันยายน2563

 

 

รอบส่ง 2 ก.ย.63
พิมพ์ชนก  อุปรัง   ขอนแก่น ED303140946TH
โอภาส อดิเรกอุดมรัตน์ กรุงเทพมหานคร ED303140915TH
ธีระทัศน์ ล้านสม นนทบุรี ED303140929TH
สาธนี วดีศิริศักดิ์ กรุงเทพมหานคร ED303140932TH
Tangteath จันทบุรี ED303140892TH
Tangteath จันทบุรี ED303140901TH
รอบส่ง 3 ก.ย.63
บุษบา ปาละวัติ  ลพบุรี ED303135115TH
ปิ่นพงษ์ พงษ์พันธ์ กรุงเทพมหานคร ED303135141TH
ศรีสุดา เพ็ชรพรหม สุราษฎร์ธานี ED303135124TH
อภิเดช  ดอนอ่อนเบ้า    สกลนคร ED303135138TH
วณิชชา พาเสน่ห์ หนองคาย ED241849622TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED241849640TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED241849653TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED241849667TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED241849675TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED241849684TH
ขวัญดาว  นาเวียง อุดรธานี  ED241849636TH
อมรา​ แสงแก้ว พัทลุง ED241849619TH
รอบส่ง 5 ก.ย.63
กนกวรรณ คงทน สกลนคร ED303160101TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ ED303160027TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ ED303160035TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ ED303160044TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ ED303160058TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ ED303160061TH
กิตติ์สินี โชติรัตน์ กรุงเทพมหานคร ED303160115TH
นริสา อาดัม ภูเก็ต ED303160129TH
ปวีณ์ธิดา  ใจอารีย์ กรุงเทพมหานคร ED303160075TH
บอย นครินทร์ กรุงเทพมหานคร ED303160089TH
การันต์ เอกไทยเจริญ นนทบุรี ED303160092TH
รอบส่ง 7 ก.ย.63
สุมาลี​ ครพนม​  อุดรธานี  ED303160282TH
วันทนา บุญเจาะ กรุงเทพมหานคร ED303160234TH
บดินทร์ ดอกนางแย้ม เพชรบุรี ED303160251TH
วรนุช มีเดชกังวาลไกล นครปฐม  ED303160279TH
จันทร์จิรา ผันผาย นนทบุรี  ED303160265TH
ศิริรัตน์ สำราญล้ำ ปทุมธานี ED303160248TH
พรทิพย์ ไชยรถ  หนองบัวลำภู ED303160217TH
ลัคนา เพิ่มพูล ฉะเชิงเทรา  ED303160203TH
ณัฐวรรณ  พันธ์งาม กรุงเทพมหานคร ED303160225TH
ฐานิกา บุษมงคล ขอนแก่น ED303160194TH
รอบส่ง 9 ก.ย.63
พัชรี​ มีคำ​  กรุงเทพมหานคร ED158977398TH
เจตจำนงค์ อังกุระ นนทบุรี ED158977415TH
ปริวรรธก์ เนียมบุญ กาฬสินธุ์ ED158977407TH
ปิยมาภรณ์ หมื่นสีพรม  สงขลา  ED158977353TH
ยอดฉัตร คีรีวงก์ ปทุมธานี ED158977367TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED158977455TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED158977469TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED158977472TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED158977486TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED158977490TH
ทวีศักดิ์ ก้องเกียรติวงศ์ สุราษฏร์ธานี  ED158977509TH
กชกร จิตมั่น ปทุมธานี  ED158977375TH
กนกวรรณ สังข์ประเสริฐ พิจิตร ED158977384TH
มาลิกา เทียมปี ปทุมธานี ED158977424TH
มาลิกา เทียมปี ปทุมธานี ED158977438TH
มาลิกา เทียมปี ปทุมธานี ED158977441TH
คมธิชิษฐ์  บุรินทร์รัตนกุล  สุรินทร์ ED158977340TH
รอบส่ง 11 ก.ย.63
น้ำทิพย์ ลาคำ สกลนคร ED303142536TH
คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง กรุงเทพมหานคร ED303142540TH
อรพินท์ กันไชย พะเยา ED303142553TH
อารียา บูรณศิล ฉะเชิงเทรา ED303142575TH
ณัชชา สิริจารุวุฒิ กรุงเทพมหานคร ED303142607TH
กวิน อินสาคำ สมุทรปราการ ED303142584TH
ธมนรดา จินะกัณฑ์ เชียงใหม่ ED303142522TH
arisa jaisri พระนครศรีอยุธยา ED303142567TH
พัชญ์สิตา พัชรรุจิพันธ์ กรุงเทพมหานคร ED303142598TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ  ED303142505TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ  ED303142519TH
จตุรงค์ อุบลรัตน์ ปัตตานี ED303175931TH
ธันย์ชนก จันทร์สุข เพชรบุรี  ED303175905TH
อรวรรณ จำเนียรสุข  กรุงเทพมหานคร ED303175928TH
รอบส่ง 14 ก.ย.63
สายฟ้า ปานเขียว กรุงเทพมหานคร ED303196640TH
อัจฉราพร โพธี กรุงเทพมหานคร ED303196653TH
กมลากร ประทาย  ปราจีนบุรี   ED303196667TH
สุภาวิณี เทียนทอง พิษณุโลก ED303196636TH
รอบส่ง 16 ก.ย.63
สุภาวิณี เทียนทอง พิษณุโลก ED303196636TH
พยับ ฑีฆาวงค์ เชียงใหม่  ED354512712TH
ยศกร ภุมมาลี ฉะเชิงเทรา  ED354512690TH
ศิริพร นพเกตุ ราชบุรี ED354512672TH
รพ ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ED354512669TH
รอบส่ง 18 ก.ย.63
ทักษ์ดนัย พันธ์ธรรม ปราจีนบุรี   ED303143837TH
คมธิชิษฐ์  บุรินทร์รัตนกุล  สุรินทร์  ED303143845TH
มรุพงษ์ ขินาวัง   ลพบุรี ED303143823TH
รอบส่ง 19 ก.ย.63
ธนพงศ์ ขวัญตา นครปฐม ED354505115TH
นวพร พูลสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร ED354505107TH
รอบส่ง 21 ก.ย.63
นวลสิริ เพชรกำเนิด ED303169896TH
วัชรากร วิชิตจิตตานนท์ กรุงเทพมหานคร ED303169882TH
เวนไน สมุทรสาคร ED303169817TH
ฐิติกร  สามขุนทด นครราชสีมา ED303169848TH
กุลณัฐ แสงทอง  พิษณุโลก ED303169879TH
เดือนเพ็ญ ผิวทองวัน กรุงเทพมหานคร ED303169834TH
ศรัญญา ธนะไพรินทร์ กรุงเทพมหานคร ED303169851TH
รอบส่ง 23 ก.ย.63
วิฑูรย์ สุทธิมาส สงขลา  ED354540761TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ ED354540727TH
Jar Jantana สระแก้ว ED354540775TH
สุพรรษา นาใจตรอง กรุงเทพมหานคร ED354540735TH
แสงสุรีย์ แยงส่อง  มหาสารคาม ED354540744TH
รอบส่ง 25 ก.ย.63
กานต์ชนก วรศักตยานันต์ อุบลราชธานี ED354541682TH
สุพัตรา มาลี ปทุมธานี ED354541705TH
ธัญญา เหตุหาก สงขลา  ED354541696TH
กัญญาณัฐ จุ่นปาน ราชบุรี  ED354542507TH
สุวนันท์ จำปา สมุทรปราการ ED354542515TH
รอบส่ง 28 ก.ย.63
จันทกานต์ สินบุญยก ยะลา   ED303145824TH
ศิโรรัตน์  เจือทอง กรุงเทพมหานคร ED303145775TH
มูนาดียา ลี ยะลา  ED303145890TH
อลิษา ฮู่กิจติยานนท์ ภูเก็ต  ED303145767TH
เวนไน สมุทรสาคร  ED303145784TH
วาลินี ซุยกระเดื่อง สมุทรสาคร  ED303145855TH
ขนิฐา  ชูวงษ์ พิษณุโลก ED303145872TH
สุวรรณี ศิริวงษา กรุงเทพมหานคร ED303145753TH
 วิไลวรรณ บุญชูศรี กรุงเทพมหานคร ED303145841TH
จันทรัตน์ พลยางนอก สกลนคร  ED303145798TH
ขจี ผ่านประดิษฐ์ หนองคาย ED303145886TH
มาลิกา เทียมปี สมุทรปราการ ED303145740TH

*** สินค้าจัดส่งแบบ EMS  รอบส่งสินค้าปกติ ทุกวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ ***

อาจมีเปลี่ยนแปลงบ้างบางรอบส่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ทางบาโอจิจะรีบทำการส่งพัสดุให้โดยเร็วที่สุด

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติม ID LINE : @baojishop